Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen alle ouders meedenken, meepraten, meebeslissen. Volgens de Wet op de Medezeggenschap is iedere school verplicht om een Medezeggenschapsraad te hebben. Deze raad komt tot stand via jaarlijkse verkiezingen. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De MR is bevoegd om het schoolbestuur adviezen te geven over de gang van zaken binnen de school. Daarnaast heeft het schoolbestuur in een aantal gevallen instemming van de MR nodig alvorens een plan te kunnen uitvoeren. In de wet op de medezeggenschap staat beschreven op welke gebieden de MR advies- of instemmingsrecht heeft. Gemiddeld wordt er 6 keer per schooljaar in de avonduren vergaderd. Graag benadrukken wij, dat deze vergaderingen openbaar zijn en dus voor elke ouder toegankelijk.

Wanneer u graag een vergadering van de MR wil bijwonen, dan bent u van harte welkom. De agenda voor de vergadering wordt, evenals de notulen, op de website gepubliceerd. Naast de MR is er binnen Stichting OOG de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) waarin schooloverstijgende zaken worden besproken. Ook hierin is een afvaardiging van OBS Mettegeupel actief (ouders en team). De samenstelling van de MR voor dit schooljaar. 

Oudergeleding
Miriam Heeger (secretaris)
Marieke van de Wetering

Personeelsgeleding
José Pansier (voorzitter)
Nelleke Willemsen 

Notulen

Surprise

De Sint heeft het te druk om bij alle kinderen op school langs te gaan. Daarom heeft hij samen met de meesters en juffen besloten, dat de kinderen van groep 5 tot en met groep 8 lootjes trekken. Dit is inmiddels al gebeurt. Ben je vergeten wat er op het lootje stond en je bent het kwijt? Vraag dan even aan de juf wat je kunt doen. Het is de bedoeling dat je het cadeautje op een grappige manier inpakt (surprise) en er een leuk gedicht bij maakt. Het cadeautje mag maximaal € 3,00 kosten. Veel plezier!!!!